https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

ẤM TRÀ BÁT TRÀNG

ẤM TRÀ TRẮNG IN LOGO

Mã SP: ACIN01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACIN02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACIN03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACIN04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACIN05
Giá: 032.976.4052

ẤM TRÀ GỐM TỬ SA

Mã SP: ACTS01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACTS02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACTS03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACTS04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACTS05
Giá: 032.976.4052

ẤM TRÀ XANH BỌC ĐỒNG

Mã SP: ABĐ01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ABĐ02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ABĐ03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ABĐ04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ABĐ05
Giá: 032.976.4052

ẤM TRÀ MEN RẠN CỔ ĐẸP

Mã SP: ATMRC00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ATMRC01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ATMRC02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ATMRC03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ATMRC04
Giá: 032.976.4052

CÁC MẪU ẤM TRÀ ĐỘC ĐÁO

Mã SP: ACK00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACK00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACK00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACK00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: ACK00
Giá: 032.976.4052

KHAY ĐỰNG ẤM TRÀ

Mã SP: K01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: K02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: K03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: K04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: K05
Giá: 032.976.4052

BAO Ủ ẤM TRÀ

Mã SP: BUAT01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BUAT02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BUAT03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BUAT04
Giá: 032.976.4052