https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

CHUM RƯỢU - VÒ RƯỢU

CHUM RƯỢU HOA VĂN

Mã SP: VR00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: VR00
Giá: 032.976.4052
Mã SP: VR01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: VR02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: VR03
Giá: 032.976.4052

CHUM RƯỢU MÀU GỐM

Mã SP: CR01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: CR02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: CR03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: CR04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: CR05
Giá: 032.976.4052

HŨ ĐỰNG GẠO GỐM SỨ

Mã SP: HĐG01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: HĐG02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: HĐG03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: HĐG04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: HĐG05
Giá: 032.976.4052