https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

NỒI ĐẤT GỐM BÁT TRÀNG

NIÊU ĐẤT GỐM GIÁ RẺ

Mã SP: NĐ01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NĐ02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NĐ03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NĐ04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NĐ05
Giá: 032.976.4052

NỒI GỐM SỨ MÀU ĐEN

Mã SP: NMĐ01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NMĐ02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NMĐ08
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NMĐ09
Giá: 032.976.4052
Mã SP: NĐM10
Giá: 032.976.4052