032.976.4052 / 0869.294.028
gomsuthanhtam@gmail.com
8:00 - 22:00

Battrang24h.com – Gốm sứ Bát Tràng

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Ấm trà Bát Tràng
Mã SP: 2024ACHB00 2024ACHB00
Giá bán lẻ: 450.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 450.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 02023ACIN24 02023ACIN24
Giá bán lẻ: 450.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 450.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 02023ACIN23 02023ACIN23
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 0 2023: ACIN 22 0 2023: ACIN 22
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 0 2023: ACIN 21 0 2023: ACIN 21
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 0 2023: ACIN 20 0 2023: ACIN 20
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 0 2023: ACIN 19 0 2023: ACIN 19
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 0 2023: ACIN 18 0 2023: ACIN 18
Giá bán lẻ: 550.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 550.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Bát đĩa sứ Bát Tràng
Mã SP: 2024BĐT00 2024BĐT00
Giá bán lẻ: 950.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 950.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA36 KSTA36
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 60
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA37 KSTA37
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 247
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA38 KSTA38
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 189
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA39 KSTA39
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 226
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA40 KSTA40
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 348
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA41 KSTA41
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 135
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: KSTA42 KSTA42
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 490
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Bộ đồ thờ cúng
Mã SP: ĐTXS00-1 ĐTXS00-1
Giá bán lẻ: 4.000.000 đ
LĐã bán: 28
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 4.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00-2 ĐTXS00-2
Giá bán lẻ: 2.000.000 đ
LĐã bán: 36
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 2.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00-3 ĐTXS00-3
Giá bán lẻ: 1.000.000 đ
LĐã bán: 55
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00 ĐTXS00
Giá bán lẻ: 350.000 đ
LĐã bán: 25
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 350.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00-4 ĐTXS00-4
Giá bán lẻ: 120.000 đ
LĐã bán: 26
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 120.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00-5 ĐTXS00-5
Giá bán lẻ: 150.000 đ
LĐã bán: 30
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 150.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00 ĐTXS00
Giá bán lẻ: 180.000 đ
LĐã bán: 50
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 180.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTXS00 ĐTXS00
Giá bán lẻ: 150.000 đ
LĐã bán: 18
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 150.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Bình hút lộc gốm sứ đẹp
Mã SP: 2024 - BHL03 2024 - BHL03
Giá bán lẻ: 2.600.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 2.600.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 2024 - BHL02 2024 - BHL02
Giá bán lẻ: 600.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 600.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 2024 - BHL00 2024 - BHL00
Giá bán lẻ: 750.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 750.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 2024 - BHL01 2024 - BHL01
Giá bán lẻ: 850.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: 2023 - BHL01 2023 - BHL01
Giá bán lẻ: 1.750.000 đ
LĐã bán:
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.750.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHL03 BHL03
Giá bán lẻ: 1.100.000 đ
LĐã bán: 226
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.100.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BB02 BB02
Giá bán lẻ: 1.100.000 đ
LĐã bán: 268
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.100.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BB01 BB01
Giá bán lẻ: 1.100.000 đ
LĐã bán: 250
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.100.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Bình rượu - Nậm rượu sứ
Mã SP: BRTS00 BRTS00
Giá bán lẻ: 270.000 đ
LĐã bán: 29
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 270.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRTĐ00 BRTĐ00
Giá bán lẻ: 270.000 đ
LĐã bán: 15
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 270.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRX00 BRX00
Giá bán lẻ: 200.000 đ
LĐã bán: 48
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 200.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRHB00 BRHB00
Giá bán lẻ: 150.000 đ
LĐã bán: 50
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 150.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRĐ00SP1 BRĐ00SP1
Giá bán lẻ: 120.000 đ
LĐã bán: 61
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 120.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRNG00 BRNG00
Giá bán lẻ: 270.000 đ
LĐã bán: 21
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 270.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRT00 BRT00
Giá bán lẻ: 150.000 đ
LĐã bán: 33
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 150.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: NR00 NR00
Giá bán lẻ: 200.000 đ
LĐã bán: 55
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 200.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt

TIN TỨC TRONG NGÀY

Xem thêm >>

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Vân Anh

Mình đang cần giao nước ngoài mà chưa biết gửi hàng như nào? Shop còn tìm giúp mình bên vận chuyển. Hàng nhận ưng ý lắm! Cảm ơn cửa hàng nhiều nha ❤️

Vân Anh / Sale & Marketing
Hải Nam

Thời gian giao hàng sớm hơn trên hợp đồng những 2 ngày, hàng đóng gói cẩn thận. Nhân viên nhiệt tình, luôn hỗ trợ tư vấn chọn sản phẩm. Sau nhất định sẽ liên hệ lại!

Hải Nam / Giám đốc Cty Đại Hải
Bảo Ngọc

Công ty mình vừa đặt 2000 bộ ấm chén, 3000 bộ bát đĩa cho dịp lễ tết dương lịch và thành lập Công Ty. Sản phẩm rất ưng ý, có xuất Hóa Đơn GTGT 10%. Cảm ơn shop nhiều!

Bảo Ngọc / Kế toán trưởng
Hải Anh

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, nội dung in rõ nét, có quà tặng thêm cho mình nữa. Sếp mình nhận hàng ưng lắm. Cần mua đồ gốm sứ đặt của cửa hàng này nghen, chất lượng lắm! 😍

Hải Anh / Nhân viên bán hàng

Xem thêm >>

ĐỐI TÁC

top

top top