https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

BÁT ĐĨA SỨ BÁT TRÀNG

BÁT ĐĨA TRẮNG SỨ

Mã SP: BĐT01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐT02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐT03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐT04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐT05
Giá: 032.976.4052

BÁT ĐĨA VẼ HOA VĂN

Mã SP: BĐV01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐV02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐV03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐV04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐV05
Giá: 032.976.4052

BỘ ĐỒ ĂN GỐM SỨ MEN ĐEN

Mã SP: BĐMĐ01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMĐ02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMĐ03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMĐ04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMĐ05
Giá: 032.976.4052

BÁT ĐĨA MEN RẠN GIẢ CỔ

Mã SP: BĐMR01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMR02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMR03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMR04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐMR05
Giá: 032.976.4052

BÁT ĐĨA GỐM NÂU NHẬT

Mã SP: BĐGN01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐG02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐG03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐG04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BĐG05
Giá: 032.976.4052

KHAY ĐĨA KIỂU CÁCH

Mã SP: KĐKC01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KĐKC02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KĐKC03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KĐKC04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KĐKC05
Giá: 032.976.4052

KHAY ĐĨA MÂY TRE ĐAN

Mã SP: KMTĐ01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KMTĐ02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KMTĐ 03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KMTĐ 04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KMTĐ05
Giá: 032.976.4052

BỘ BÁT HÂM NÓNG THỨC ĂN

Mã SP: BHNTA 01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BHNTA 02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: BHNTA 03
Giá: 032.976.4052

BỘ KHAY SỨ ĐẸP BÀY ĐỒ ĂN

Mã SP: KSTA01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KSTA02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KSTA03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KSTA04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: KSTA05
Giá: 032.976.4052