032.976.4052 / 0869.294.028
gomsuthanhtam@gmail.com
8:00 - 22:00

Battrang24h.com – Gốm sứ Bát Tràng

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

BÌNH HÚT LỘC GỐM SỨ ĐẸP
Mã SP: MBHL00 MBHL00
LIÊN HỆ
LĐã bán: 58
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 0 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHLVK00 BHLVK00
Giá: 950.000 đ
LĐã bán: 106
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 950.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: MBĐN00 MBĐN00
Giá: 800.000 đ
LĐã bán: 88
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 800.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHLX00 BHLX00
Giá: 1.800.000 đ
LĐã bán: 45
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.800.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHLT00 BHLT00
Giá: 2.900.000 đ
LĐã bán: 60
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 2.900.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: MBHL00 MBHL00
Giá: 4.850.000 đ
LĐã bán: 37
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 4.850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHLĐ00 BHLĐ00
Giá: 2.600.000 đ
LĐã bán: 92
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 2.600.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BHLĐN00 BHLĐN00
Giá: 7.200.000 đ
LĐã bán: 26
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 7.200.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
BỘ ĐỒ THỜ CÚNG
Mã SP: ĐDĐT00 ĐDĐT00
Giá: 3.000.000 đ
LĐã bán: 32
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 3.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTX00 ĐTX00
Giá: 14.000.000 đ
LĐã bán: 28
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 14.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTHS00 ĐTHS00
Giá: 5.000.000 đ
LĐã bán: 22
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 5.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTTC00 ĐTTC00
Giá: 4.000.000 đ
LĐã bán: 56
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 4.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTMR00 ĐTMR00
Giá: 8.000.000 đ
LĐã bán: 65
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 8.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTVK00 ĐTVK00
Giá: 15.000.000 đ
LĐã bán: 38
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 15.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTCC00 ĐTCC00
Giá: 22.000.000 đ
LĐã bán: 18
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 22.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ĐTLB00 ĐTLB00
Giá: 60.000.000 đ
LĐã bán: 25
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 60.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
ẤM TRÀ BÁT TRÀNG
Mã SP: ATN01 ATN01
Giá: 850.000 đ
LĐã bán: 55
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BUAT00 BUAT00
Giá: 750.000 đ
LĐã bán: 19
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 750.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATMX00 ATMX00
Giá: 500.000 đ
LĐã bán: 36
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 500.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATMT00 ATMT00
Giá: 850.000 đ
LĐã bán: 86
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATHB00 ATHB00
Giá: 850.000 đ
LĐã bán: 60
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATMR ATMR
Giá: 850.000 đ
LĐã bán: 126
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATDD00 ATDD00
Giá: 650.000 đ
LĐã bán: 88
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 650.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: ATTS00 ATTS00
Giá: 850.000 đ
LĐã bán: 26
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 850.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
BÁT ĐĨA SỨ BÁT TRÀNG
Mã SP: BĐHV00 BĐHV00
Giá: 1.900.000 đ
LĐã bán: 51
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.900.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐMK00 BĐMK00
Giá: 1.700.000 đ
LĐã bán: 118
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.700.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐMX00 BĐMX00
Giá: 1.500.000 đ
LĐã bán: 58
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.500.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐTĐ00 BĐTĐ00
Giá: 700.000 đ
LĐã bán: 45
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 700.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐHB00 BĐHB00
Giá: 2.000.000 đ
LĐã bán: 82
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 2.000.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐT00 BĐT00
Giá: 1.200.000 đ
LĐã bán: 48
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.200.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐHV00 BĐHV00
Giá: 800.000 đ
LĐã bán: 50
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 800.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BĐCC00 BĐCC00
Giá: 1.950.000 đ
LĐã bán: 72
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 1.950.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
BÌNH RƯỢU - NẬM RƯỢU SỨ
Mã SP: BRTS00 BRTS00
Giá: 260.000 đ
LĐã bán: 29
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 260.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRTĐ00 BRTĐ00
Giá: 290.000 đ
LĐã bán: 15
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 290.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRX00 BRX00
Giá: 120.000 đ
LĐã bán: 48
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 120.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRHB00 BRHB00
Giá: 75.000 đ
LĐã bán: 50
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 75.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRĐ00 BRĐ00
Giá: 70.000 đ
LĐã bán: 61
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 70.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRNG00 BRNG00
Giá: 260.000 đ
LĐã bán: 21
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 260.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: BRT00 BRT00
Giá: 280.000 đ
LĐã bán: 33
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 280.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt
Mã SP: NR00 NR00
Giá: 150.000 đ
LĐã bán: 55
battrang24h.com 0 Không pottery
đ 150.000 In stock 2030-01-01
Rated 4/5 based on 1 customer reviews
tốt - by , April 1, 2019
4/ 5stars
Sản phẩm & tư vấn tốt

TIN TỨC TRONG NGÀY

Xem thêm >>

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Vân Anh

Mình đang cần giao nước ngoài mà chưa biết gửi hàng như nào? Shop còn tìm giúp mình bên vận chuyển. Hàng nhận ưng ý lắm! Cảm ơn cửa hàng nhiều nha ❤️

Vân Anh / Sale & Marketing
Hải Nam

Thời gian giao hàng sớm hơn trên hợp đồng những 2 ngày, hàng đóng gói cẩn thận. Nhân viên nhiệt tình, luôn hỗ trợ tư vấn chọn sản phẩm. Sau nhất định sẽ liên hệ lại!

Hải Nam / Giám đốc Cty Đại Hải
Bảo Ngọc

Công ty mình vừa đặt 2000 bộ ấm chén, 3000 bộ bát đĩa cho dịp lễ tết dương lịch và thành lập Công Ty. Sản phẩm rất ưng ý, có xuất Hóa Đơn GTGT 10%. Cảm ơn shop nhiều!

Bảo Ngọc / Kế toán trưởng
Hải Anh

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, nội dung in rõ nét, có quà tặng thêm cho mình nữa. Sếp mình nhận hàng ưng lắm. Cần mua đồ gốm sứ đặt của cửa hàng này nghen, chất lượng lắm! 😍

Hải Anh / Nhân viên bán hàng

Xem thêm >>

ĐỐI TÁC

top

top top