https://www.facebook.com/G%E1%BB%91m-B%C3%A1t-Tr%C3%A0ng-327713147374696/https://www.youtube.com/watch?v=43mzsmJy1TA    

TRANH GỐM SỨ ĐẸP

TRANH SỨ BÁT TRÀNG

Mã SP: TS01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TS02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TS03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TS04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TS05
Giá: 032.976.4052

TRANH GỐM ĐỎ BÁT TRÀNG

Mã SP: TG01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TG02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TG03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TG04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TG05
Giá: 032.976.4052

TRANH GỐM THEO BỘ

Mã SP: TB01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TB02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TB03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TB04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TB06
Giá: 032.976.4052

TRANH GỐM ĐẮP NỔI GHÉP MẢNH NHỎ

Mã SP: TGM01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TGM02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TGM03
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TGM04
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TGM05
Giá: 032.976.4052

TRANH SỨ VẼ TRƠN GẮN TƯỜNG

Mã SP: TSGM01
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TSGM02
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TSGM05
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TSGM06
Giá: 032.976.4052
Mã SP: TSGM09
Giá: 032.976.4052